Privacy verklaring

Kinderopvang ‘t Schoapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In dit Privacy-beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang ‘t Schoapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als kinderopvang ‘t Schoapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy-beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 

Persoonsgegevens van klanten worden door kinderopvang  ’t Schoapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het voeren van een administratie voor het functioneren als kinderopvangorganisatie;
 • Inning maandelijkse facturen en /of verstrekking van vergoedingen;
 • Het indelen van groepen binnen onze kinderopvang;
 • Het informeren van de klanten voor activiteiten;
 • Het informeren van de klanten d.m.v. gerichte contacten.
 • Onderlinge communicatie Grondslag voor deze persoonsgegevens is de plaatsingsovereenkomst.  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen door de administratie van kinderopvang ’t Schoapie de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • Voorletters, roepnaam en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum
 • Emailadres
 • Huisadres, Postcode en Woonplaats
 • telefoon (vast en / of mobiel)-
 • Bankrekening-BSN nummer
 • IB60 formulier (alleen bij plaatsing peutergroep subsidieplaats gemeente, noodzakelijk voor vaststellen ouderbijdrage)
 • Samenwonend/gehuwd/geregistreerd partner/gescheiden
 • Allergieën
 • Overige bijzondere (medische) gegevens

Uw persoonsgegevens worden door kinderopvang ‘t Schoapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de plaatsingsovereenkomst van kracht is. 
 • Daarna eventueel in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
 • Na beëindiging van de plaatsingsovereenkomst worden de gegevens conform de wettelijke termijn bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

1)Het verzorgen van het klantenbeheersysteem Flexkids (dicon);

2)Het verplicht uitwisselen van maandopgaves (Belastingdienst);

3)Het verwerken van de klantgegevens ten behoeve van de facturatie (Flexkids / multivers);

4)Kind volgsysteem KIJK (Bazalt) om de ontwikkeling van de kinderen te volgen

5)Het hosten van onze website schoapie.nl

Een verwerkersovereenkomst met:

 • Flexkids (dicon) maakt standaard deel uit van de algemene voorwaarden.
 • Een verwerkingsovereenkomst met het de belastingdienst.
 • Een verwerkingsovereenkomst met Multivers (UNIDISK)
 • Een verwerkingsovereenkomst met KIJK
 • Een verwerkingsovereenkomst met websitehoster maakt standaard deel uit van de algemene voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden staan op de website van kinderopvang ’t Schoapie.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

 • Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.  In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
 • u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft

Binnen en buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Foto’s en video’s

 • Op onze website en in onze Facebook pagina en Instagram publiceren we regelmatig foto’s of video’s van activiteiten zonder kinderen en of onherkenbaar.
 • Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat op onze website is persoonlijk toestemming gevraagd aan die persoon (bij minderjarigen aan de ouder / verzorger)
 • We vragen jaarlijks via het formulier toestemmingsverklaring toestemming aan ouders voor publicatie van deze foto’s en video’s voor het ouderportaal. Ouders tekenen hiervoor. Mag dit niet zal de ouder alleen foto’s van haar of zijn kind ontvangen en zal de frequentie lager zijn
 • Indien iemand (wel of geen klant/ of een ouder van een minderjarig kind) van mening is dat een bepaalde foto of video niet gepubliceerd mag worden kan hij melden per e-mail
 • We zullen de betreffende foto of video dan terstond verwijderen.

Bewaartermijn

Kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat persoonsgegevens en financiële gegevens na beëindiging van de plaatsingsovereenkomst nog 7 jaar worden bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens kinderopvang ‘t Schoapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • onze vrijwilligers / stagiaires zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit geldt ook voor publicatie van foto’s waarop een belanghebbende herkenbaar staat afgebeeld. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging van het privacy beleid

Kinderopvang ’t Schoapie past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Kinderopvang ’t Schoapie raadt u dan ook Privacy beleid (juni 2020 ) aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de organisatie er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Klachten of vragen 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Klachten m.b.t. publicatie:

op onze website www.schoapie.nl graag richten aan: info@Schoapie.nl

Facebook graag richten aan: info@schoapie.nl Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens 

Vragen over de AVG en of klachten  neem contact op met Silvia Nikamp Silvia@schoapie.nl

Kinderopvang ’t Schoapie

Martin en Silvia Nikamp

Raamsweg 47

8106RJ Mariënheem

0572 354740 algemeen nummer 

info@schoapie.nl 

Enthousiast geworden?